เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

SWU 351 2-56

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เรียนรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น และ ดูดี (Looking good)