เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Research Methodology in Business)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ  เน้นความสำคัญในหลักการ และวิธีการออกแบบการวิจัย การกำหนดโครงร่างการวิจัย การกำหนดปัญหา และนิยามปัญหา การสร้างสมมติฐาน และกรอบแนวคิดการวิจัย  การดำเนินการวิจัยในการกำหนดประชากรและใช้กลุ่มตัวอย่าง การใช้เครื่องมือและตรวจคุณภาพเครื่องมือ วิธีการรวบรวมข้อมูล แผนการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และวิธีการทางสถิติพื้นฐาน สถิติทดสอบสมมติฐาน สถิติความสัมพันธ์และการพยากรณ์  การวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งสามารถมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ การสรุปผลและรายงานผล ตลอดจนการเขียนรายงานวิจัย และนำเสนอผลวิจัย