926-347 ระเบียบวิจัยทางธุรกิจและการวิจัยตลาด

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดและหลักการวิจัย วิธีการวิจัย การออกแบบการวิจัย การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวิจัย วิธีการเลือกตัวอย่าง แหล่งที่มาของข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การรายงานผลการวิจัย จริยธรรมของนักวิจัย ความหมายและความสำคัญของการวิจัยการตลาด การวิจัยตลาดประเภทต่างๆ กระบวนการวิจัยตลาด และการนำเสนอผลการวิจัยตลาด