home926-347 ระเบียบวิจัยทางธุรกิจและการวิจัยตลาด
personperson_add
926-347 ระเบียบวิจัยทางธุรกิจและการวิจัยตลาด

ผู้สอน
ภัทราพร วรินทรเวช
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
926-347 ระเบียบวิจัยทางธุรกิจและการวิจัยตลาด

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9416

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดและหลักการวิจัย วิธีการวิจัย การออกแบบการวิจัย การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวิจัย วิธีการเลือกตัวอย่าง แหล่งที่มาของข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การรายงานผลการวิจัย จริยธรรมของนักวิจัย ความหมายและความสำคัญของการวิจัยการตลาด การวิจัยตลาดประเภทต่างๆ กระบวนการวิจัยตลาด และการนำเสนอผลการวิจัยตลาดClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)