ครูสัมพันธ์ (ป.4,ป.6)

สัมพันธ์ เตชะนิยม

โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม