เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้งาน

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้งาน