homeโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีปวส.2/1ปี2556
personperson_add
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีปวส.2/1ปี2556

ผู้สอน
นาง ดวงนภา ทรัพย์แสนดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีปวส.2/1ปี2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9428

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนฝึกปฏิบัติกับเอกสารจริงและใช้ร่วมกับโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป CDorgnizer


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)