โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีปวส.2/1ปี2556

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนฝึกปฏิบัติกับเอกสารจริงและใช้ร่วมกับโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป CDorgnizer