นิสิตคฤหัสถ์ชั้นปีที่ ๓

Rittichai kamnak

มจร. ห้องเรียนวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์