homeนิสิตคฤหัสถ์ชั้นปีที่ ๓
personperson_add
นิสิตคฤหัสถ์ชั้นปีที่ ๓

ผู้สอน
Dr. Rittichai kamnak
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นิสิตคฤหัสถ์ชั้นปีที่ ๓

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
943

สถานศึกษา
มจร. ห้องเรียนวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)