homeสังคมไทยร่วมสมัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
person
สังคมไทยร่วมสมัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ผู้สอน
รศ. วิภา ศุภจารีรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมไทยร่วมสมัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9435

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คะแนนเก็บระหว่างภาค  60  คะแนน ประกอบด้วย

     - กิจกรรมในชั้นเรียน + จิตพิสัย             20  คะแนน

     - การเรียนรู้จาก E-learning                   10  คะแนน

     -  แบบฝึกหัด                                        10  คะแนน

     - โครงการศึกษาชุมชน                          20  คะแนน

คะแนนสอบปลายภาค  40  คะแนน

    


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)