เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สังคมไทยร่วมสมัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คะแนนเก็บระหว่างภาค  60  คะแนน ประกอบด้วย

     - กิจกรรมในชั้นเรียน + จิตพิสัย             20  คะแนน

     - การเรียนรู้จาก E-learning                   10  คะแนน

     -  แบบฝึกหัด                                        10  คะแนน

     - โครงการศึกษาชุมชน                          20  คะแนน

คะแนนสอบปลายภาค  40  คะแนน