homeสังคมไทยร่วมสมัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
personperson_add
สังคมไทยร่วมสมัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ผู้สอน
รศ. วิภา ศุภจารีรักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมไทยร่วมสมัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9435

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คะแนนเก็บระหว่างภาค  60  คะแนน ประกอบด้วย

     - กิจกรรมในชั้นเรียน + จิตพิสัย             20  คะแนน

     - การเรียนรู้จาก E-learning                   10  คะแนน

     -  แบบฝึกหัด                                        10  คะแนน

     - โครงการศึกษาชุมชน                          20  คะแนน

คะแนนสอบปลายภาค  40  คะแนน

    


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)