home56-2 [ก1-พฤ-เช้า]วท6002104:การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์,[9439]
person
56-2 [ก1-พฤ-เช้า]วท6002104:การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์,[9439]

ผู้สอน
ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
56-2 [ก1-พฤ-เช้า]วท6002104:การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์,[9439]

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9439

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วท 6002104 : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, กลุ่ม 1

วันพฤหัสบดี 8.30-12.05 3/303และ3/408

จำนวนที่จะลงทะเบียน  31 คน

ลงทะเบียนแล้ว.... คน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของประโยคคำสั่ง เช่น ตัวแปร ค่าคงที่ เครื่องหมายกระทำการ นิพจน์ ฟังก์ชัน เป็นต้น ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ โครงสร้างคำสั่งแบบตามลำดับ เลือกทำ และการวนซ้ำ การสร้างโปรแกรมย่อยการส่งผ่านค่าภายในโปรแกรม การบันทึกและอ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น Java, C เป็นต้น การฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นในภาษาใดภาษาหนึ่ง การตรวจสอบ ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)