เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

202 การบริหารการเงิน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาถึงการตัดสินใจลงทุนภายใต้ความไม่แน่นอน ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุน ทฤษฎีเงินปันผล การควบรวมและการซื้อกิจการ