202 การบริหารการเงิน


ผู้สอน
Aj Jirayu
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 6 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
202 การบริหารการเงิน

Class ID
9441

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำอธิบายวิชา

ศึกษาถึงการตัดสินใจลงทุนภายใต้ความไม่แน่นอน ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุน ทฤษฎีเงินปันผล การควบรวมและการซื้อกิจการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)