202 การบริหารการเงิน

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาถึงการตัดสินใจลงทุนภายใต้ความไม่แน่นอน ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุน ทฤษฎีเงินปันผล การควบรวมและการซื้อกิจการ