เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ม.1-56

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ บทบาท องค์ประกอบ หลักการ ของการทำงานของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคม คอมพิวเตอร์ ลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการทำงาน และใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล ได้รับการพัฒนาทั้งด้านบุคลิกภาพและความสามารถ มีทักษะในการดำรงชีวิต เป็นผู้มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการทำงานเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพสุจริตเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว