งานเครื่องมือกล 3

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

1. นักเรียนต้องมี Email เป็นของตัวเอง

2. นำ Email ที่มีมาสมัครสมาชิกเว็บ

3. เข้ารายวิชาที่ต้องการเรียน เพื่อขออนุมัติการเข้าเรียนจากผู้สอน