homeง 33102 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
personperson_add
ง 33102 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
นาง วิภาภรณ์ สวยรูป
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ง 33102 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9456

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของบุคคลหรือ EIS ซึ่งมีผู้ใช้หรือผู้ตัดสินใจในระบบเพียงคนเดียวและระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของกลุ่มหรือ GDSS ซึ่งข้อมูลที่ได้จะมีความน่าเชื่อถือเพราะเกิดจากการรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลจากผู้ใช้หรือผู้ตัดสินใจหลายคน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)