ง 33102 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของบุคคลหรือ EIS ซึ่งมีผู้ใช้หรือผู้ตัดสินใจในระบบเพียงคนเดียวและระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของกลุ่มหรือ GDSS ซึ่งข้อมูลที่ได้จะมีความน่าเชื่อถือเพราะเกิดจากการรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลจากผู้ใช้หรือผู้ตัดสินใจหลายคน