เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง 33102 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของบุคคลหรือ EIS ซึ่งมีผู้ใช้หรือผู้ตัดสินใจในระบบเพียงคนเดียวและระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของกลุ่มหรือ GDSS ซึ่งข้อมูลที่ได้จะมีความน่าเชื่อถือเพราะเกิดจากการรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลจากผู้ใช้หรือผู้ตัดสินใจหลายคน