Chemical Kinetics

คำอธิบายชั้นเรียน

  • ขอบเขตของการเกิดปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎอัตรา
  • การหาอันดับและค่าคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยา
  • ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
  • การหาค่าพลังงานก่อกัมมันต์
  • ทฤษฎีจลนศาสตร์เคมี 
  • เทคนิคการติดตามจลนศาสตร์เคมี
  • ปฏิกิริยาที่มีตัวเร่งปฏิกิริยา โฟโตเคมี กลไกการเกิดปฏิกิริยา