home56084.124 วิชา การใชซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ
person
56084.124 วิชา การใชซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ

ผู้สอน
นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
56084.124 วิชา การใชซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9461

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายราชวิชา


ศึกษาโครงสร้างวิธีการใช้รวมทั้งการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ประเภทต่างๆ เกี่ยวกับ การจัดการเอกสาร การนำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การออกแบบผลงานและเอกสารทางธุรกิจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป


** นักศึกษาสามารถ ติดตามข้อมูล เอกสาร ส่งงาน ผ่านทางระบบ ตามวันและเวลาที่อาจารย์กำหนดได้เลยค่ะ **ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)