homeสฎ.1418.121 วิชา เทคนิคการนำเสนอ
personperson_add
สฎ.1418.121 วิชา เทคนิคการนำเสนอ

ผู้สอน
นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สฎ.1418.121 วิชา เทคนิคการนำเสนอ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9464

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา


  หลักและทฤษฎีการนำเสนอสื่อประเภทต่างๆ การเตรียม การเลือกใช้งาน กระบวนการ การวางแผนงาน  การใช้ถ้อยคำ ภาษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ ภาพ แสง เสียง เน้นการปฏิบัติการนำเสนอสื่อมัลติมีเดีย การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพในการนำเสนอ การลำดับความคิดและความสำคัญในการนำเสนอผลงาน ตลอดจนการพัฒนาการเขียนเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ เพื่อพัฒนาบัณฑิตไปสู่ความเป็นเลิศและสามารถนำเสนองานต่างๆได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ


** นักศึกษาสามารถ ติดตามข้อมูล เอกสาร ส่งงาน ผ่านทางระบบ ตามวันและเวลาที่อาจารย์กำหนดได้เลยค่ะ **ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)