เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สฎ.1418.121 วิชา เทคนิคการนำเสนอ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา


  หลักและทฤษฎีการนำเสนอสื่อประเภทต่างๆ การเตรียม การเลือกใช้งาน กระบวนการ การวางแผนงาน  การใช้ถ้อยคำ ภาษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ ภาพ แสง เสียง เน้นการปฏิบัติการนำเสนอสื่อมัลติมีเดีย การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพในการนำเสนอ การลำดับความคิดและความสำคัญในการนำเสนอผลงาน ตลอดจนการพัฒนาการเขียนเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ เพื่อพัฒนาบัณฑิตไปสู่ความเป็นเลิศและสามารถนำเสนองานต่างๆได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ


** นักศึกษาสามารถ ติดตามข้อมูล เอกสาร ส่งงาน ผ่านทางระบบ ตามวันและเวลาที่อาจารย์กำหนดได้เลยค่ะ **