สฎ.1418.121 วิชา เทคนิคการนำเสนอ


ผู้สอน
นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 5 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สฎ.1418.121 วิชา เทคนิคการนำเสนอ

รหัสวิชา
9464

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา


  หลักและทฤษฎีการนำเสนอสื่อประเภทต่างๆ การเตรียม การเลือกใช้งาน กระบวนการ การวางแผนงาน  การใช้ถ้อยคำ ภาษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ ภาพ แสง เสียง เน้นการปฏิบัติการนำเสนอสื่อมัลติมีเดีย การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพในการนำเสนอ การลำดับความคิดและความสำคัญในการนำเสนอผลงาน ตลอดจนการพัฒนาการเขียนเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ เพื่อพัฒนาบัณฑิตไปสู่ความเป็นเลิศและสามารถนำเสนองานต่างๆได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ


** นักศึกษาสามารถ ติดตามข้อมูล เอกสาร ส่งงาน ผ่านทางระบบ ตามวันและเวลาที่อาจารย์กำหนดได้เลยค่ะ **฿500.00 -66.0%
฿450.00 -36.22%
฿2,900.00 -38.28%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)