03038120 /30702411 การบริหารธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-Business Administrator)

คำอธิบายชั้นเรียน

การวางแผนโครงการทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างทีมงาน และกาหนดหน้าที่รับผิดชอบ การประมาณการงบประมาณและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการโครงสร้างและการออกแบบระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการระบบข้อมูลและความปลอดภัย การจัดการระบบสินค้าและการตลาดและการจัดการระบบการเงิน