การศึกษาและวิชาชีพครู


ผู้สอน
อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 5 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การศึกษาและวิชาชีพครู

รหัสวิชา
9478

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

  ปรัชญา แนวคิด
และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก  สภาพการศึกษาไทยในปัจจุบัน หลักการ เป้าประสงค์
และรูปแบบการจัดการศึกษา
ทศวรรษสหประชาชาติว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  บทบัญญัติว่าด้วยการศึกษาในรัฐธรรมนูญ และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  การสร้างสรรค์ปรัชญาและกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
พัฒนาการของวิชาชีพครู และองค์กรวิชาชีพครู สภาพงานครู
คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี คุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครูและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เส้นทางความก้าวหน้าและการพัฒนาวิชาชีพครู
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครู และวิชาชีพครู ปฏิบัติการสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 


฿96.00 -50.0%
฿2,900.00 -71.41%
฿338.00 -63.91%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)