เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การศึกษาและวิชาชีพครู

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

  ปรัชญา แนวคิด
และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก  สภาพการศึกษาไทยในปัจจุบัน หลักการ เป้าประสงค์
และรูปแบบการจัดการศึกษา
ทศวรรษสหประชาชาติว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  บทบัญญัติว่าด้วยการศึกษาในรัฐธรรมนูญ และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  การสร้างสรรค์ปรัชญาและกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
พัฒนาการของวิชาชีพครู และองค์กรวิชาชีพครู สภาพงานครู
คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี คุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครูและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เส้นทางความก้าวหน้าและการพัฒนาวิชาชีพครู
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครู และวิชาชีพครู ปฏิบัติการสู่ความเป็นครูมืออาชีพ