927-321 Principles of Industrial Management

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการพื้นฐานของการจัดการ  การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน  การออกแบบโรงงาน  การศึกษาการทำงาน  หลักการวางแผนและการควบคุมงานผลิตและบริการ  การพยากรณ์อุปสงค์  การสร้างแผนการผลิต  การควบคุมสินค้าคงคลัง  โปรแกรมเชิงเส้น  วิธีซิมเพล็กซ์  รูปแบบการขนส่งและการแจกจ่าย  การควบคุมคุณภาพ  การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร