home927-321 Principles of Industrial Management
personperson_add
927-321 Principles of Industrial Management

ผู้สอน
นงเยาว์ เมืองดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
927-321 Principles of Industrial Management

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9480

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการพื้นฐานของการจัดการ  การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน  การออกแบบโรงงาน  การศึกษาการทำงาน  หลักการวางแผนและการควบคุมงานผลิตและบริการ  การพยากรณ์อุปสงค์  การสร้างแผนการผลิต  การควบคุมสินค้าคงคลัง  โปรแกรมเชิงเส้น  วิธีซิมเพล็กซ์  รูปแบบการขนส่งและการแจกจ่าย  การควบคุมคุณภาพ  การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)