2/56_EIC3/1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสารภาษา ป.ศศอ 3/1  เช้าวันอังคาร LAB3