home56-โครงสร้างดีสครีต กลุ่ม 1 (9483-ปกติ-อังคาร-เช้า)-2-56
person
56-โครงสร้างดีสครีต กลุ่ม 1 (9483-ปกติ-อังคาร-เช้า)-2-56

ผู้สอน
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
56-โครงสร้างดีสครีต กลุ่ม 1 (9483-ปกติ-อังคาร-เช้า)-2-56

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9483

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับฟังก์ชั่น ความสัมพันธ์และ เซต  ลอจิกพื้นฐาน เทคนิคการพิสูจน์ การคำนวณพื้นฐาน กราฟ ต้นไม้ ความน่าจะเป็นอย่างไม่ต่อเนื่อง ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ

ต้นไม้ แบะการแยกจำพวก (Tree and Sorting) ข่ายงาน(Network) พีชคณิตแบบบูล(George Boolean) และวงจรเชิงวิธีจัดหมู่ ออโตมาตา(Automata) ระบบเชิงพีชคณิต(Algebaiz Systems)

โพเซตและแลตทิซ(Poset and Lattice)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)