เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

56-โครงสร้างดีสครีต กลุ่ม 1 (9483-ปกติ-อังคาร-เช้า)-2-56

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับฟังก์ชั่น ความสัมพันธ์และ เซต  ลอจิกพื้นฐาน เทคนิคการพิสูจน์ การคำนวณพื้นฐาน กราฟ ต้นไม้ ความน่าจะเป็นอย่างไม่ต่อเนื่อง ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ

ต้นไม้ แบะการแยกจำพวก (Tree and Sorting) ข่ายงาน(Network) พีชคณิตแบบบูล(George Boolean) และวงจรเชิงวิธีจัดหมู่ ออโตมาตา(Automata) ระบบเชิงพีชคณิต(Algebaiz Systems)

โพเซตและแลตทิซ(Poset and Lattice)