56-โครงสร้างดีสครีต กลุ่ม 2 (9484-ปกติ-ศุกร์-บ่าย)-2-56

คำอธิบายชั้นเรียน

555