2/56_BasicIT_2/2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ป.กบช 2/2 วันจันทร์บ่าย COM2