2554-2-4000103

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาสาขาวิชาการปกครอง ห้อง 2