homeการประกันคุณภาพการสึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
person
การประกันคุณภาพการสึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การประกันคุณภาพการสึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9490

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา


ศึกษาความหมาย ความสำคัญและค้นคว้า แนวคิดทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทุกระดับการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบและกลไกทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)