ม. 1/6

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนเพื่อเรียนรู้ ส่งงาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2