homeโปรแกรมภาพนิ่งและผลิตรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล หมู่2
personperson_add
โปรแกรมภาพนิ่งและผลิตรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล หมู่2

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช ทองนาค
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรมภาพนิ่งและผลิตรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล หมู่2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9493

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมภาพนิ่งและผลิตรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)