โปรแกรมภาพนิ่งและผลิตรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล หมู่2

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมภาพนิ่งและผลิตรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล