เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบฐานข้อมูล

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิดระบบฐานข้อมูล ประเภทของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาประมวลผลข้อมูล (SQL) การออกแบบฐานข้อมูล โมเดลข้อมูลแบบ ER (Entity Relationship) การแปลง ER Diagram เป็น Relation การลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยกระบวนการ Normalization ฝึกออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้กรณีตัวอย่างทางธุรกิจ ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลและโปรแกรมเข้าถึงข้อมูลตัวอย่างเพื่อทดลองสร้าง บันทึก แก้ไข ข้อมูลในฐานข้อมูลด้วยภาษาประมวลผลข้อมูล (SQL)