home30708207 ระเบียบวิธีวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Research Methods in Business Computer)
person
30708207 ระเบียบวิธีวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Research Methods in Business Computer)

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
30708207 ระเบียบวิธีวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Research Methods in Business Computer)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9497

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความสำคัญของการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยการเสนอโครงการการกำหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐานการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์และเขียนผลงานการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการธุรกิจ งานการศึกษา งานอื่นๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)