เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

30708207 ระเบียบวิธีวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Research Methods in Business Computer)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความสำคัญของการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยการเสนอโครงการการกำหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐานการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์และเขียนผลงานการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการธุรกิจ งานการศึกษา งานอื่นๆ