home30708302 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Information Systems Security)
person
30708302 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Information Systems Security)

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
30708302 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Information Systems Security)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9498

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต พื้นฐานการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล รูปแบบและขั้นตอนการเข้ารหัสและถอดรหัส ส่วนประกอบของการเข้ารหัสและถอดรหัสอัลกอริธึมและรูปแบบของคีย์ที่จะใช้ในการเข้ารหัสและถอดรหัส มาตรฐานความปลอดภัยของการส่งข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต ศึกษากรณีศึกษาการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)