เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

30708304 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ข้อมูลที่ใช้ในการจัดการ ตลอดจนระเบียบวิธีการจัดการทำข้อมูลรวมกันเป็นระบบการใช้ข้อมูลและข่าวสาร เพื่อวางนโยบายระยะยาวของหน่วยงาน การใช้ข้อมูลและข่าวสารเพื่อวางแผนระยะสั้นการใช้ข้อมูลและข่าวสารเพื่อการบริหารวันต่อวัน การรับส่งข้อมูลและข่าวสารระหว่างหน่วยงานปฏิบัติงานต่าง ๆ เทคนิคในการรักษาข้อมูล การนำข้อมูลมาใช้โดยผ่านการคำนวณตามเทคนิคทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์ผลได้จากการใช้ระบบข้อมูล