เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัลติมีเดียเพื่อการสื่อสาร

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาความหมายและประโยชน์ของมัลติมีเดียต่อการสื่อสาร การวางแผน กระบวนการผลิต การเผยแพร่มัลติมีเดีย โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ เพื่อผสมผสานข้อความ แสง สี เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การแสดง และอื่น ๆ มาใช้ในการสื่อสาร

เป็นรายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ตอนเรียน B1