home30708312 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)
personperson_add
30708312 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
30708312 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9501

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิธีการเขียนคำสั่ง หลักไวยากรณ์ การออกแบบโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่ การแก้ไขข้อผิดพลาด การทดสอบโปรแกรม เทคนิคในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ และพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจ เช่น โปรแกรมระบบงานคงคลัง โปรแกรมซื้อขายสินค้า โปรแกรมสำหรับการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ เป็นต้น 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)