เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

30708312 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิธีการเขียนคำสั่ง หลักไวยากรณ์ การออกแบบโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่ การแก้ไขข้อผิดพลาด การทดสอบโปรแกรม เทคนิคในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ และพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจ เช่น โปรแกรมระบบงานคงคลัง โปรแกรมซื้อขายสินค้า โปรแกรมสำหรับการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ เป็นต้น