home30708312 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)
person
30708312 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
30708312 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9501

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิธีการเขียนคำสั่ง หลักไวยากรณ์ การออกแบบโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่ การแก้ไขข้อผิดพลาด การทดสอบโปรแกรม เทคนิคในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ และพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจ เช่น โปรแกรมระบบงานคงคลัง โปรแกรมซื้อขายสินค้า โปรแกรมสำหรับการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ เป็นต้น 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)