30708401 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ (Computer Mathematics)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ระบบเลขฐานต่างๆ โดยเฉพาะเลขฐาน 2 เลขฐาน 8 และเลขฐาน16 เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ พีชคณิตบูลีน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และกรณีศึกษา