home30708401 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ (Computer Mathematics)
personperson_add
30708401 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ (Computer Mathematics)

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
30708401 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ (Computer Mathematics)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9502

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ระบบเลขฐานต่างๆ โดยเฉพาะเลขฐาน 2 เลขฐาน 8 และเลขฐาน16 เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ พีชคณิตบูลีน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และกรณีศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)