home30708401 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ (Computer Mathematics)
person
30708401 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ (Computer Mathematics)

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
30708401 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ (Computer Mathematics)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9502

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ระบบเลขฐานต่างๆ โดยเฉพาะเลขฐาน 2 เลขฐาน 8 และเลขฐาน16 เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ พีชคณิตบูลีน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และกรณีศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)