home30708403 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางธุรกิจ (Programming Application for Statistics and Business Research)
personperson_add
30708403 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางธุรกิจ (Programming Application for Statistics and Business Research)

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
30708403 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางธุรกิจ (Programming Application for Statistics and Business Research)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9503

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การคำนวณและการเขียน  โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับค่าร้อยละ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าสัดส่วน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ การวัดความเชื่อมั่น และเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การทดสอบนอนพาราเมตริก เช่น ไดสแควร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)