30708501 การเตรียมฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม
ผู้สอน

ดร. ศราวุธ ราชมณี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน


ชื่อชั้นเรียน
30708501 การเตรียมฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9504

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

 จะเป็ นการจัดให้ นั กศึกษาได้บู รณาการความรู ้ที่ได้ ศึกษามาทั ้งหมด เพื่อประ ยุ กต์ กับการ

ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ จะเป็ นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ตรง ท างานเป็ นทีม เป็ นการเตรียมความพร้อม

และปรับตัวให้สามารถท างานได้จริงเมื่อส าเร็จการศึกษาClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.