home30708501 การเตรียมฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม
person
30708501 การเตรียมฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
30708501 การเตรียมฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9504

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 จะเป็ นการจัดให้ นั กศึกษาได้บู รณาการความรู ้ที่ได้ ศึกษามาทั ้งหมด เพื่อประ ยุ กต์ กับการ

ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ จะเป็ นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ตรง ท างานเป็ นทีม เป็ นการเตรียมความพร้อม

และปรับตัวให้สามารถท างานได้จริงเมื่อส าเร็จการศึกษาClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)