เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

30708501 การเตรียมฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 จะเป็ นการจัดให้ นั กศึกษาได้บู รณาการความรู ้ที่ได้ ศึกษามาทั ้งหมด เพื่อประ ยุ กต์ กับการ

ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ จะเป็ นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ตรง ท างานเป็ นทีม เป็ นการเตรียมความพร้อม

และปรับตัวให้สามารถท างานได้จริงเมื่อส าเร็จการศึกษา