homeการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กลุ่มเรียน 5475.124
personperson_add
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กลุ่มเรียน 5475.124

ผู้สอน
นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กลุ่มเรียน 5475.124

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9508

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษากระบวนการพัฒนาระบบงานทางธุรกิจ วงจรของการพัฒนาระบบงาน การบริหารโครงการพัฒนาระบบงาน การพัฒนาระบบงาน การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ การพิจารณากาหนดความต้องการสารสนเทศ การออกแบบข้อมูลนาเข้า และผลลัพธ์ของระบบ การวิเคราะห์และออกแบบรายละเอียดเชิงตรรกะ การใช้เครื่องมือในการออกแบบและพัฒนาระบบ การประเมินผล และการดูแลรักษาระบบ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับการออกแบบระบบสารสนเทศClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)