home การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กลุ่มเรียน 5474.123
person
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กลุ่มเรียน 5474.123

ผู้สอน
นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กลุ่มเรียน 5474.123

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9512

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษากระบวนการพัฒนาระบบงานทางธุรกิจ วงจรของการพัฒนาระบบงาน การบริหารโครงการพัฒนาระบบงาน การพัฒนาระบบงาน การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ การพิจารณากาหนดความต้องการสารสนเทศ การออกแบบข้อมูลนาเข้า และผลลัพธ์ของระบบ การวิเคราะห์และออกแบบรายละเอียดเชิงตรรกะ การใช้เครื่องมือในการออกแบบและพัฒนาระบบ การประเมินผล และการดูแลรักษาระบบ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับการออกแบบระบบสารสนเทศClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)