302 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้เข้าใจถึงการบริหารด้านการลงทุนระยะสั้น
 2. เพื่อให้เข้าใจถึงการพยากรณ์และการบริหารเงินสด
 3. เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของธุรกิจกับสถาบันการเงิน
 4. เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาและการบริหารสินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้า
 5. เพื่อให้เข้าใจถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุน และผลกระทบของอัตราดอกเบี้ย