ผู้สอน
นาง แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

SWU 141 B13 (2/2556)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9522

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


คำอธิบายชั้นเรียน

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 1.เพื่อให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
    การสื่อสารเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ ในยุคสังคมสารสนเทศ
2. เพื่อให้นิสิตมีทักษะขั้นพื้นฐานในการใช้งานและรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 3.  
    เพื่อให้นิสิตรู้จักแหล่งข้อมูลและสารสนเทศวิธีการค้นหาการประเมินและนําสารสนเทศไปใชได้
    อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยเห็นคุณค่าของสารสนเทศที่มีต่อตนเองและสังคม
4. เพื่อให้สามารถนาํเสนอสารสนเทศด้วยวิธีการและรูปแบบที่ถูกต้องได้อย่างเหมาะสม
5. เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงจรรยาบรรณในการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. เพื่อพัฒนาทักษะสื่อสารตาม อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย