เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

SWU 141 B13 (2/2556)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 1.เพื่อให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
    การสื่อสารเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ ในยุคสังคมสารสนเทศ
2. เพื่อให้นิสิตมีทักษะขั้นพื้นฐานในการใช้งานและรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 3.  
    เพื่อให้นิสิตรู้จักแหล่งข้อมูลและสารสนเทศวิธีการค้นหาการประเมินและนําสารสนเทศไปใชได้
    อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยเห็นคุณค่าของสารสนเทศที่มีต่อตนเองและสังคม
4. เพื่อให้สามารถนาํเสนอสารสนเทศด้วยวิธีการและรูปแบบที่ถูกต้องได้อย่างเหมาะสม
5. เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงจรรยาบรรณในการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. เพื่อพัฒนาทักษะสื่อสารตาม อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย