เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

830427 ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ (Human Interaction Skill)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รหัสรายวิชา (Course Code)

830427

จำนวนหน่วยกิต (Course Credit)

3 (2-2)

ชื่อวิชา (Course Title)

ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์

(Human Interaction Skills)

เงื่อนไขรายวิชา (Course Condition)

ไม่มี

สถานะภาพของรายวิชา (Course Status)

วิชาเลือก

เปิดสอนให้หลักสูตร (Curriculum)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม)

ระดับ (Degree)

ปริญญาตรี (Bachelor)

จำนวนชั่วโมงที่สอน (Hours)

ภาคบรรยาย 30 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 30 ชั่วโมง

รวม 60 ชั่วโมง

วันและเวลาจัดการเรียนการสอน

วันอังคาร เวลา 13.00-17.00 น.

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ห้อง CE07203

ผู้สอน

อ.วรรณภา ทองแดง

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

การวิเคราะห์บุคลิกภาพ พฤติกรรม และรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกและการเสริมแรง