การบัญชีภาษีอากรปวส.ภาคเรียนที่2ปี2556
ผู้สอน

นาง ดวงนภา ทรัพย์แสนดี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การบัญชีภาษีอากรปวส.ภาคเรียนที่2ปี2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9526

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

การแลกเปลี่ยนเีรียนรู้เกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรสแตมป์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.