homeการบัญชีภาษีอากรปวส.ภาคเรียนที่2ปี2556
personperson_add
การบัญชีภาษีอากรปวส.ภาคเรียนที่2ปี2556

ผู้สอน
นาง ดวงนภา ทรัพย์แสนดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบัญชีภาษีอากรปวส.ภาคเรียนที่2ปี2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9526

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การแลกเปลี่ยนเีรียนรู้เกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรสแตมป์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)