homeการบัญชีภาษีอากรปวส.ภาคเรียนที่2ปี2556
person
การบัญชีภาษีอากรปวส.ภาคเรียนที่2ปี2556

ผู้สอน
นาง ดวงนภา ทรัพย์แสนดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบัญชีภาษีอากรปวส.ภาคเรียนที่2ปี2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9526

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การแลกเปลี่ยนเีรียนรู้เกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรสแตมป์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)