การบัญชีภาษีอากรปวส.ภาคเรียนที่2ปี2556

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การแลกเปลี่ยนเีรียนรู้เกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรสแตมป์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง