5724213 การจัดการพลังงาน

คำอธิบายชั้นเรียน

5724213   การจัดการพลังงาน

การประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจวัดและวิเคราะห์  ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบพลังงานความร้อน  ระบบเครื่องอัดอากาศและระบบไฟฟ้า การจัดระบบการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มากที่สุด