home5724213 การจัดการพลังงาน
person
5724213 การจัดการพลังงาน

ผู้สอน
ผศ. ดร. วรนุช แจ้งสว่าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
5724213 การจัดการพลังงาน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9531

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

5724213   การจัดการพลังงาน

การประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจวัดและวิเคราะห์  ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบพลังงานความร้อน  ระบบเครื่องอัดอากาศและระบบไฟฟ้า การจัดระบบการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มากที่สุด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)