homeหลักวารสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตอนเรียน B2 ปี 1 รหัส 56
person
หลักวารสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตอนเรียน B2 ปี 1 รหัส 56

ผู้สอน
ดร. อมรรัตน์ เรืองสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักวารสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตอนเรียน B2 ปี 1 รหัส 56

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9533

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาหลักวารสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(Principles of Journalism and Electronic Media)รหัสวิชา 3011104 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 / 2556 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับศึกษา  ความหมาย  แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับสื่อวารสารสนเทศ  ประวัติความเป็นมาของสื่อวารสารสนเทศประเภทต่างๆ บทบาทหน้าที่ของสื่อวารสาร  สนเทศ  การประยุกต์ใช้สื่อวารสารสนเทศในชีวิตประจำวัน  วิวัฒนาการ  ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  คุณลักษณะ  บทบาทและอิทธิพล  ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  เครื่องมือและเทคนิคของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  กระบวนการผลิตรายการ  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น รวมถึงแนวโน้มและการประยุกต์ใช้สื่อวารสารสนเทศClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)