หลักวารสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตอนเรียน B2 ปี 1 รหัส 56
ผู้สอน

ดร. อมรรัตน์ เรืองสกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
หลักวารสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตอนเรียน B2 ปี 1 รหัส 56

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9533

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาหลักวารสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(Principles of Journalism and Electronic Media)รหัสวิชา 3011104 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 / 2556 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับศึกษา  ความหมาย  แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับสื่อวารสารสนเทศ  ประวัติความเป็นมาของสื่อวารสารสนเทศประเภทต่างๆ บทบาทหน้าที่ของสื่อวารสาร  สนเทศ  การประยุกต์ใช้สื่อวารสารสนเทศในชีวิตประจำวัน  วิวัฒนาการ  ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  คุณลักษณะ  บทบาทและอิทธิพล  ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  เครื่องมือและเทคนิคของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  กระบวนการผลิตรายการ  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น รวมถึงแนวโน้มและการประยุกต์ใช้สื่อวารสารสนเทศClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.