home7042412 โปรแกรมประยุกต์ด้านมัลติมีเดีย
personperson_add
7042412 โปรแกรมประยุกต์ด้านมัลติมีเดีย

ผู้สอน
อาจารย์ิิ นราธิป ทองปาน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
7042412 โปรแกรมประยุกต์ด้านมัลติมีเดีย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9539

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมประยุกต์ด้านมัลติมีเดีย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)