โปรแกรมภาพนิ่งและผลิตรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล หมู่1