ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(วันพฤหัส เวลา 13.00-15.00 น.)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการองค์กรหรือธุรกิจ