เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(วันพฤหัส เวลา 13.00-15.00 น.)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการองค์กรหรือธุรกิจ