ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(วันศุกร์ เวลา 8.30-11.10 น.)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการองค์การและธุรกิจ