ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(วันศุกร์ เวลา 8.30-11.10 น.)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการองค์การและธุรกิจ