homeวท6001204 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับ น.ศ. IT
person
วท6001204 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับ น.ศ. IT

ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วท6001204 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับ น.ศ. IT

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9556

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เขียนโปรแกรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)