การจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารด้านการพัฒนาองค์กร

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างด้านต่างๆ ขององค์กรธุรกิจ  หลักการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารด้านการพัฒนาองค์กร  ในทุกด้าน  สามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารไปใช้รวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน?ต่อองค์กรสูงสุด