เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารด้านการพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างด้านต่างๆ ขององค์กรธุรกิจ  หลักการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารด้านการพัฒนาองค์กร  ในทุกด้าน  สามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารไปใช้รวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน?ต่อองค์กรสูงสุด